در حال حاضر تبلیغی وجود ندارد!

آموزش بافت یک مدل کلاه:

 

%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%81%d8%aa%d9%86%db%8c

 

 

همانطور که می دانید کلاه های بافتنی تنوع  بسیاری  دارند آموزش امروز  را به یکی  دیگر از این مدل ها اختصاص داده ایم. پس لطفا با ما برای  نحوه بافت این کلاه همراه شوید.

 

روش کار:

باتوجه به اندازه سر فرد دانه سر انداخته و همان رج اول مدل را شروع کرده:

 

رج اول :دو دانه اول و آخر رج رو بافته (به عنوان حاشیه) ۱ دانه رو دو دانه زیر، دو دانه رو دو دانه زیر، دو رو دو زیر ادامه رج تا انتها

 

رج دوم: دانه ها همانطور که دیده میشود  بافته شود.

 

رج سوم:دو دانه رو (حاشیه) یک  دانه رو و دانه زیر را از میل چپ نبافته درآورده اول از زیر کار دانه رو را وارد میل کرده سپس دو دانه زیر را از روی کار وارد میل چپ کرده و بافته. دو دانه زیر و یک دانه رو را از میل چپ درآورده اول از روی کار دو دانه زیر را وارد میل کرده سپس یک دانه رو را از زیر کار وارد میل کرده و بافته… ادامه رج تا انتها

 

رج چهارم:تمام دانه ها همانطور که دیده میشود بافته شود فقط بعد از بافت تمام دانه های رو(همش چهار دانه رو کنار هم هست) دو بار نخ را به میل می پیچیم

 

رج پنجم:تمام دانه ها همانطور که دیده می شود بافته می شود فقط قبل از بافت چهار دانه های زیر نخی را که به میل پیچیده بودیم را از میل درآورده و از سر چهار دانه رد می کنیم. بعد چهار دانه را وارد میل چپ کرده و زیر میبافیم ادامه رج تا انتها

 

رج ششم:دانه ها همانطور که دیده میشود بافته شود.

 

رج هفتم:دو دانه رو سپس دو دانه زیر و یک دانه رو را از میل چپ درآورده اول دو دانه زیر را از روی کار وارد میل کرده بعد یک دانه رو را از زیر کار وارد میل کرده و بافته چهار دانه رو بعد یک دانه زیر و دو دانه رو را از میل چپ درآورده اول یک دانه رو را از زیر کار وارد میل کرده سپس دو دانه زیر را از روی کار وارد میل کرده و بافته ادامه رج تا انتها

 

رج هشتم :دانه ها همانطور که دیده میشود بافته شود.

 

رج نهم:سه دانه رو بعد دو دانه زیر و یک دانه رو را از میل درآورده اول دو دانه زیر را از روی کار وارد میل کرده بعد یک دانه رو را از زیر کار وارد میل کرده و بافته دو دانه رو بعد یک دانه رو و دو دانه زیر را از میل چپ درآورده اول یک دانه رو را از زیر کار وارد میل کرده سپس دو دانه زیر را از روی کار وارد میل کرده و بافته… ادامه رج تا انتها

 

رج ده:تکرار رج دوم

 

رج یازده:تکرار رج سوم

 

بافت را به همین ترتیب ادامه داده تا آنجایی که قد کلاه اندازه شود ، بعد در دو رج تمام دانه ها را دو تا یکی کرده و بعد همه را  کور کرده و می دوزیم.

امیدوارم این آموزش هم مورد توجه شما قرارگرفته  باشد.

 

 

 

گرد آوری و تنظیم: http://rangvarang.com