مرجع تخصصی آموزش و دانلود
۱۱:۲۳:۵۴ ساعت:     
 دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰  برابر با  Monday 10 May 2021 میلادی  و   28 رمضان 1442 قمری
۷۲۷
2 اکتبر 2016

 

%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%aa%d8%af

 

براساس نوشته‌ي مورخان و دانشمندان مختلف آلودگي شديد خاك به نماتدهاي مختلف درطول قرون و اعصار گذشته موجب توقف كشاورزي و درنتيجه سبب نابودي پاره‌اي از تمدن‌هاي مهم شده است. باتوجه به اين‌كه رومي‌ها از دانش كشاورزي، تناوب زراعي، تغذيه و كود دهي آگاهي داشتند به اين نتيجه رسيدند كه مسئله‌ي پاتوژن‌هاي خاكزي به‌خصوص نماتدها موجب كاهش شديد توليدات كشاورزي و در نهايت افول تمدن آن‌ها شده است.هم‌چنين يكي از مهمترين عوامل نابودي خاك را آلودگي به انواع نماتدها مي‌دانند. نماتدها به گروهي از جانوران پرسلولي و كرمي يا نخي شكل گفته مي‌شود كه داراي ساختمان غيربندبند هستند. بيشتر نماتدهاي انگل گياهي با چشم غيرمسلح ديده نمي‌شود و نازك، گرد و نيمه‌ شفاف هستند.

نماتدها در تمامي محيط ‌ها وجود دارند و هرجا آثاري از رطوبت وجود داشته باشد، نماتدها هم هستند.

نماتدهاي انگل گياهي اغلب در خاك زندگي مي‌كنند و ريشه و ساير اندام‌هاي زيرزميني گياه را مورد حمله قرارمي‌دهند ولي برخي مانند نماتد گال دانه گندم و نماتد ساقه يونجه و پياز، به اندام‌هاي هوايي گياه نيز حمله مي‌كنند.

نماتدهاي انگل گياهي به صورت انگل خارجي و يا انگل داخلي هستند. انگل‌هاي خارجي به‌طورمعمول دربيرون بافت گياه قراردارند و با استايلت خود مواد غذايي را از درون بافت گياه كسب مي‌كنند، ولي انگل‌هاي داخلي مانند Meloidogyne وارد بافت گياه شده و ممكن است تا ناحيه استوانه مركزي گياه نيز پيشروي كند.

نماتد مركبات Tylenchulus Semipenetrans و نماتدگال دانه‌ي گندم Anguina tritici درقسمتي از دوره‌ي زندگي خود به صورت خارجي و در قسمتي ديگر به صورت داخلي عمل مي‌كنند.

نماتدها دربرقراري تعادل طبيعي خاك نقش مهمي دارند بسياري از آن‌ها مي‌توانند از قارچ‌ها، باكتري‌ها و يا ساير نماتدهاي موجود در خاك،‌ كه ممكن است پارازيت گياهي نيز باشند تغذيه كنند و يا برعكس.

 

 

%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%aa%d8%af

روش نفوذ نماتدها:

نماتدها پاتوژن‌هايي هستند كه نفوذ آن‌ها به صورت فعال است و مي‌توانند ازطريق زخم كردن سلول‌هاي ريشه به درون ريشه نفوذ و يا ازطريق روزنه‌هاي موجود درآن به داخل گياه راه پيدا كنند نفوذ آن‌ها درسطح

ريشه و نيز قسمت‌هاي مركزي ريشه امكان‌پذير است.

 

علايم بيماري‌هاي ناشي از نماتدها:

به‌طوركلي علايم بيماري‌هاي ناشي از نماتدها، شامل كوتولگي، كم‌رشدي، ضعف عمومي، علايم مشابه كمبود عناصرغذايي و پژمردگي در ساعات گرم روز است. برخي نماتدها ممكن است برروي اندام‌هاي هوايي(برگ‌ها، ساقه و يا بذر) ، گال يا غده‌هاي هوايي ايجاد كنند؛ پيچيدگي و تورم ساقه و برگ در اثر نماتد ساقه يونجه نيز بوجود مي‌آيد. درروي اندام‌هاي زيرزميني گره‌هايي دراثر ‌نماتدMeloidogyne تشكيل مي‌شود هم‌چنين زخم، كم‌پشتي يا كم‌رشدي ريشه و كوتاه و كلفت شدن ريشه نيز ممكن است دراثر نماتدهاي انگل گياهي ديده شود.

 

ارتباط متقابل نماتدها و ساير عوامل بيماري‌زاي گياهي:

ارتباط متقابل ميان برخي نماتدها، قارچ‌ها، باكتري‌ها و ويروس‌هاي گياهي وجود دارد، برخي ازبيماري هاي گياهي دراثر ارتباط متقابل بين نماتدها و ساير عوامل بيماري‌زا بوجود مي‌آيد و درواقع نماتدها به عنوان حاملين عمل مي‌كنند و يا اين‌كه سبب مي‌شود كه علايم بيماري را افزايش دهد.

 

ميزبانهای نماتد:

سيب زميني ، گوجه فرنگي و برخي علفهاي هرز از میزبانهای نماتدها هستند.تقريباً ۹۰ گونه از جنس Solanum به عنوان ميزبان شناخته شده اند .به عنوان مثال سيب زميني ، گوجه فرنگي و بادمجان و علفهاي هرزی مثل تاج ریزی تلخ، تاج ریزی برگ نقره اي ،تاج ریزی سياه، تا ج ریزی كركي، تاتوره از ميزبان هاي نماتدهاي كيسه اي سيب زميني هستند

 

%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%aa%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa-%da%86%d8%ba%d9%86%d8%af%d8%b1

 

برخي نماتدهاي مهم انگل گياهي:

۱.نماتد گال دانه گندم

۲.نماتد ساقه و پياز.

۳.نماتدهاي مولد سيست چغندرقند

۴.نماتد مولد گره ريشه

 

راههای مبارزه با نماتدها:

۱.غرقاب کردن زمین

  1. استفاده از یخ آب

۳.عدم انتقال خاک یا نهال آلوده به باغ

۴.استفاده از ترکیبات نماتد کش

۵.کاشت گیاه در زمین های عاری از آلودگی

۶.ضدعفونی زمین با متیل بروماید

 

 

 

گرد آوری و تنظیم: https://rangvarang.com