محل تبلیغ شما !
محل تبلیغ شما!
محل تبلیغ شما !
محل تبلیغ شما!
محل تبلیغ شما!

جملات زیبا سری هفدهم:


 

 

 

اندوخته ای با ارزش تر از تندرستی ، نمی شناسم . (ارد بزرگ)

*****************

وقتی زندگی صد دلیل برای گریه کردن به شما نشان میدهد ،شما هزار دلیل برای خندیدن به آن نشان

دهید. (چارلی چاپلین)

*****************

زندگی روزانه شما پرستشگاه شما و دین شماست .آنگاه که به درون آن پای می نهید، همه هستی

خویش را همراه داشته باشید .  (جبران خلیل جبران)

*****************

کسی که حرف می زند می کارد و آنکه گوش می دهد درو می کند.( مثل آرژانتینی)

*****************

وجود موانع ، تنهابه این معنی است که باید عزم خود را برای رسیدن به هدفهای ارزشمند، جزمتر کنید .

(آنتونی رابینز)

*****************

دوست بدارید کسانی را که به شما پند می دهند نه مردمی که شما را ستایش می کنند. (دور وبل)

*****************

هر جدایی یک نوع مرگ است و هر ملاقات یک نوع رستاخیز . (شوپنهاور)

*****************

اگر به دنبال موفقیت نروید خودش به دنبال شما نخواهد آمد . (مارو اکلینز)

*****************

یك روز زندگی با روشن بینی، بهتر از صد سال عمر در تاریكی است.(بودا)

*****************

با حكیم ستیزگی مكن، با لجوج مباحثه منمای و با اهل تهمت مصاحبه مجوی. (خواجه نصیرالدین

طوسی)

*****************

از گناه تنفر داشته باش نه از گناهكار. (گاندی)

*****************

خداوند از ما نمی خواهد کارهای بزرگ را به ثمر برسانیم .او فقط از ما می خواهد کارهای

کوچک را با عشقی شگرف انجام دهیم.(مادر ترزا)

*****************

آدمیت روح خداوند است در زمین.در اعماق روح، شوقی است که آدم را از دیده به نادیده ، و به سوی

فلسفه و آسمانها سوق می دهد. (جبران خلیل جبران)

*****************

همیشه با هم یکدل و صمیمی بمانید تا اتحادتان موید و پایدار بماند .(کوروش کبیر)

*****************

روشندل  و نکته دان کسی است که سخنان کوتاه و پر معنی بگوید . (بزرگمهر بختگان)

*****************

حتی تظاهر به شادی نیز برای دیگران شادی بخش است . (چارلی چاپلین)

 

 

 

گرد آوری و تنظیم: http://rangvarang.com