محل تبلیغ شما !
محل تبلیغ شما!
محل تبلیغ شما !
محل تبلیغ شما!
محل تبلیغ شما!

آیا می دانید که،سری دهم:

%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%81%d8%b6%d8%a7

 

 • آیا می دانید که، قد فضانوردان هنگامی که د ر فضا هستند ۵ تا ۷ سانتی‌متر بلند تر می‌شود .

 

 • آیا می دانید که،در هر شبانه روز تقریباً هیجده هزار لیتر خون در بدن به جریان انداخته می شود و این کار عظیم را قلب به تنهایی عهده دار است.

 

 • آیا می دانید که،فلز اوسمیم سنگینترین ماده روی زمین است .

 

 • آیا می دانید که،شتر در ۳ د قیقه ۹۵ لیتر آب می‌خورد .

 

 • آیا می دانید که، قلب انسان فشاری کافی ایجاد می‌کند تا به فاصله ۳۰ فوتی (تقریباً ۸ متر) خون را به خارج از بدن پمپاژ کند.

 

 • آیا می دانید که، د‌ر یک سانتی‌متر پوست شما د‌وازد‌ه متر عصب و چهار متر رگ و مویرگ وجود‌ د‌ارد‌.

 

 • آیا می دانید که،د‌ر هر میلی متر مکعب خون شما پنج میلیون رعیت به نام گلبول قرمز وجود‌ د‌ارد‌.

 

 • آیا می دانید که،صند‌لی الکتریکی توسط یک د‌ند‌انپزشک اختراع شد‌.

 

 • آیا می دانید که،موش‌های صحرایی چنان سریع تکثیر پید‌ا می‌کنند‌ که د‌ر عرض هجد‌ه ماه د‌و موش صحرایی قاد‌رند‌ یک میلیون فرزند‌ د‌اشته باشند‌.

 

 • آیا می دانید که،اعصابی که د‌ر بد‌ن شما وجود‌ د‌ارد‌، به اند‌ازه فاصله زمین تا ماه است.

 

 • آیا می دانید که،کرمهای ابریشم در پنجاه و شش روز، هشتاد و شش هزار برابر خود غذا می خورند.

 

 • آیا می دانید که، چیتا یا یوزپلنگ سریعترین حیوان خشکی است . او در عرض فقط ۳ ثانیه تا ۱۰۰ کیلومتر در ساعت سرعت می گیرد. رکوردی که حتی سریعترین خودروهای فراری هم نتوانسته اند آن را بشکنند.

 

 • آیا می دانید که، برابر مردمی که امروزه بر سطح زمین زندگی می کنند در زیر خاک مدفون شده اند.

 

 •  آیا می دانید که ،تمامی پستانداران به استثنای انسان و میمون کور رنگ هستند .

 

 • آیا می دانید که، فیل آفریقایی، گوش‌هایی دارد که اندازهٔ آنها به طور میانگین، ۳ برابر گوش فیل آسیایی است.

 

 

 

 

گرد آوری و تنظیم: http://rangvarang.com