آموزش بافت مدل چتری (پا اردکی)

 

 

با آموزش بافت مدل چتری (پا اردکی) از سایت رنگ وارنگ در خدمت شما عزیزان هستیم. پس اگر تمایل به یادگیری این مدل  بافت دارید ،لطفا با ما همراه شوید.

 

روش انجام  بافت مدل چتری (پا اردکی):

 

۱.مدل به ۱۶ دانه تقسیم می شود. به تعداد گلها یی که نیاز دارید+ دو دانه برای حاشیه  سربیندازید.

۲.ابتدا ۴ الی رج رکن ببافید.

۳.رج بعد(شروع مدل)دانه حاشیه.۱ژته.۱زیر.۲رو.۱زیر.۲رو.۱زیر. ۲رو. ۱زیر.۲رو.۱زیر.۲رو.۱زیر. ۱زته و تکرار بعد از دانه حاشیه

۴.رجهای پشت دانه مثل خودش بافته می شود و ژته ها به رو بافته شود.

۵.رج سوم:دانه حاشیه. ۱زیر.  ۱ژته. (۱زیر.۲دانه بعد را از رو یکی کنید) داخل پرانتز را۴بار تکرار کنیدسپس ۱زیر ۱ژته و تکرار از اول رج

۶.رج پنجم:دانه حاشیه. ۱ژته. ۱زیر. ۱زته. ۱دانه بعد که زیر می باشد با دانه رو یکی شود

۷.چهار مرتبه دیگر ۱ دانه های زیر با دانه بعدی که رو است کور شود .دانه بعد را به زیر ببافید سپس ۱ژته. ۱زیر. ۱ژته. ۱زیر.و از ابتدای رج تکرار کنید.

۸.رج هفتم:دانه حاشیه. ۳زیر . ۱ژته. میل را به پشت ۶دانه ی بعد ببرید و از پشت ۱نخ به روی کار بیاورید و آن را به حالت دانه روی میل سمت چپ بیندازید و با اولین دانه آن را کور کنید ۵ دانه بعد را یکی یکی ببافید ، دوباره ۱ژته بیندازید  ، ۴ دانه به زیر ببافید و از ابتدا تکرار کنید.

۹.سه رج رکن ببافید و مدل را از ابتدا تکرار کنید.

 

امیدواریم این آموزش هم  مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیرد.

 

 

گرد آوری و تنظیم: http://rangvarang.com