محل تبلیغ شما !
محل تبلیغ شما!
محل تبلیغ شما !
محل تبلیغ شما!
محل تبلیغ شما!

آموزش بافت شال گردن مدل برگ:

 

 

 

در این آموزش از سایت رنگ وارنگ می خواهیم نحوه بافت یک مدل شال گردن مدل برگ را با آموزش بافت رج به رج با شما خوبان به اشتراک بگذاریم. امیدواریم مفید واقع شود. نوع بافت این مدل به صورت رکن یا ابری میباشد.

 

 

طریقه بافت رج به رج شال برگی:

رج ۱: سه تا رو

رج ۲: ۱ رو، ۱ ژته، ۱ رو، ۱ ژته، ۱ رو

طریقه بافت ژته (اضافه کردن دانه): میل را از زیر بافت داخل میل رد کرده و یک نخ بگیرید.

نکته: این طریقه ژته گرفتن برای این است که در بافت شمال سوراخ ایجاد نشود.

رج ۳: همه دانه ها از رو

رج ۴: ۱ رو، ۱ ژته، ۳ رو، ۱ ژته، ۱ رو

رج ۵: همه دانه ها از رو

رج ۶: ۱ رو، ۱ ژته،۱ رو، ۱ ژته، ۳ رو، ۱ ژته،۱ رو، ۱ ژته، ۱ رو

رج ۷: همه دانه ها از رو

رج ۸: ۱ رو، ۱ ژته،۱ رو، ۱ ژته، ۷ رو، ۱ ژته،۱ رو، ۱ ژته، ۱ رو

رج ۹: همه دانه ها از رو

رج ۱۰: ۱ رو، ۱ ژته،۱ رو، ۱ ژته، ۱۱ رو، ۱ ژته،۱ رو، ۱ ژته، ۱ رو

رج ۱۱: همه دانه ها از رو

رج ۱۲: ۱ رو، ۱ ژته،۱ رو، ۱ ژته، ۱۵ رو، ۱ ژته،۱ رو، ۱ ژته، ۱ رو

رج ۱۳: همه دانه ها از رو

رج ۱۴: ۱ رو، ۱ ژته،۱ رو، ۱ ژته، ۱۹ رو، ۱ ژته،۱ رو، ۱ ژته، ۱ رو

رج ۱۵: همه دانه ها از رو

رج ۱۶: ۱ رو، ۱ ژته،۱ رو، ۱ ژته، ۲۳ رو، ۱ ژته،۱ رو، ۱ ژته، ۱ رو

رج ۱۷: همه دانه ها از رو

رج ۱۸: ۱ رو، ۱ ژته،۱ رو، ۱ ژته، ۲۷ رو، ۱ ژته،۱ رو، ۱ ژته، ۱ رو

رج ۱۹: همه دانه ها از رو

رج ۲۰: ۱ رو، ۱ ژته،۱ رو، ۱ ژته، ۳۱ رو، ۱ ژته،۱ رو، ۱ ژته، ۱ رو

رج ۲۱: همه دانه ها از رو تعداد دانه ها ۳۹ تا

رج ۲۲: همه دانه ها از رو

رج ۲۳: همه دانه ها از رو

رج ۲۴: همه دانه ها از رو

رج ۲۵: همه دانه ها از رو

رج ۲۶: همه دانه ها از رو

رج ۲۷: همه دانه ها از رو

رج ۲۸: همه دانه ها از رو

رج ۲۹: دو دانه اول و دو دانه آخر را از رو یکی کرده بقیه دانه ها را از رو می بافیم

رج ۳۰: همه دانه ها از رو

رج ۳۱: دو دانه اول و دو دانه آخر را از رو یکی کرده بقیه دانه ها را از رو می بافیم

رج ۳۲: همه دانه ها از رو

رج ۳۳: دو دانه اول و دو دانه آخر را از رو یکی کرده بقیه دانه ها را از رو می بافیم

رج ۳۴: همه دانه ها از رو

رج ۳۵: دو دانه اول و دو دانه آخر را از رو یکی کرده بقیه دانه ها را از رو می بافیم

رج ۳۶: ۲۰ رج را همه از رو می بافیم

بعد از این که ۲۰ رج بافتیم دانه ها را که ۳۱ عدد می باشد یکی در میان از میل خارج کرده و درون سنجاق قفلی می کنیم. دانه هایی که روی میل قرار دارد را با بافت کشباف یک زیر یک رو بافته تا اندازه کشباف ۶ سانت شود. سپس دانه های بافته شده را درون سنجاق قفلی کرده و دانه هایی را که در سنجاق نگه داشته بودیم تا ۶ سانت کشباف یک زیر یک رو می بافیم. باید توجه داشت که برای بافت دانه هایی که درون سنجاق قرار دارد باید نخ کاموای جدید متصل کرده و سپس ببافیم.

در پایان کار به همان ترتیبی که دانه ها را جدا کرده بودیم یک در میان وارد میل کرده و نخ متصل شده برای بافت کشباف دوم را جدا کرده با همان نخ اولیه بافت، بافت تمام از رو را ادامه می دهیم. و یک رج تمام دانه ها را از رو می بافیم.

رج۲ بعد از بافت کشباف: یک رو و یک ژته و یک در میان تا انتها این کار را ادامه می دهیم در آخر باید ۶۰ دانه روی میل داشته باشیم.

رج ۳ بعد از کشباف: ۲ دانه از رو، ۱ ژته ، بافت را از رو ادامه می دهیم تا دو دانه مانده به آخر کار یک ژته اضافه کرده و ۲ دانه بعد را از رو می بافیم.

رج ۴: همه از رو

رج ۵: همه از رو

رج ۶: ۲ دانه از رو، ۱ ژته ،۲ دانه از رو، ۱ ژته ، بافت را از رو ادامه می دهیم تا چهار دانه مانده به آخر کار یک ژته اضافه کرده و ۲ دانه رو، یک ژته اضافه کرده و ۲ دانه بعد را از رو می بافیم.

رج ۷: همه از رو

رج ۸: همه از رو تعداد دانه ۶۶

در اینجا باید توجه داشت که عرض شال سلیقه ای بوده و بسته به سلیقه تعداد دانه ها کم و زیاد می شود و طول شال نیز باید به اندازه ی دور گردن باشد.

بافت رو را ادامه می دهیم تا به طول مورد نظر برسیم. چهار رج مانده به آخر کار دو دانه از وسط کار از رو یکی می کنیم.

رج بعدی همه از رو

رج بعدی دو دانه اول و دو دانه آخر را از رو یکی کرده بقیه دانه ها را از رو می بافیم.

رج بعدی همه از رو

در این رج یک در میان دانه ها را از رو دو تا یکی کرده تا به ۳۱ دانه برسیم.

حتما باید توجه کنیم که تعداد دانه ها ۳۱ عدد باشد.

رج بعدی همه ۳۱ دانه را از رو می بافیم.

در این رج دانه ها را که ۳۱ عدد می باشد یکی در میان از میل خارج کرده و درون سنجاق قفلی می کنیم. دانه هایی که روی میل قرار دارد را با بافت کشباف یک زیر یک رو بافته تا اندازه کشباف ۶ سانت شود. سپس دانه های بافته شده را درون سنجاق قفلی کرده و دانه هایی را که در سنجاق نگه داشته بودیم تا ۶ سانت کشباف یک زیر یک رو می بافیم. باید توجه داشت که برای بافت دانه هایی که درون سنجاق قرار دارد باید نخ کاموای جدید متصل کرده و سپس ببافیم.

۲۰ رج را همه از رو می بافیم.

– دانه اول از رو یک دانه ژته، بقیه دانه ها را از رو می بافیم یک دانه مانده به آخر یک ژته یک رو

– همه دانه ها از رو

– دانه اول از رو یک دانه ژته، بقیه دانه ها را از رو می بافیم یک دانه مانده به آخر یک ژته یک رو

– همه دانه ها از رو

– دانه اول از رو یک دانه ژته، بقیه دانه ها را از رو می بافیم یک دانه مانده به آخر یک ژته یک رو

– همه دانه ها از رو

– دانه اول از رو یک دانه ژته، بقیه دانه ها را از رو می بافیم یک دانه مانده به آخر یک ژته یک رو

– همه دانه ها از رو تعداد دانه ها ۳۹ عدد

– ۷ رج از رو می بافیم.

– چهار دانه اول و چهار دانه آخر را دو تا دو تا از رو یکی می کنیم و بقیه دانه ها را از رو می بافیم، رج بعد از این کار همه دانه ها را از رو می بافیم.

تا زمانی که تعداد دانه به هفت عدد برسد مانند روش بالا ادامه می دهیم.

زمانی که تعداد دانه ها ۷ عدد شد دو تا دوتا از رو یکی می کنیم و دانه آخر را از رو می بافیم.

رج بعد که چهار دانه است همه ی دانه ها را از رو می بافیم.

در انتها تمام ۴ دانه را از رو کور می کنیم.

 

**توجه :

دقت کنید شکل برگ این شال گردن دقیقا مثل این عکس نیست (نوع بافت این مدل به صورت رکن یا ابری می باشد) ولی در کل شکل زیبایی دارد.

 

گرد آوری و تنظیم: http://rangvarang.com